Agenda Donateursvergadering 2019

Donateursvergadering 2019

Van stichting UDIK woensdag 8 mei om 20.00 uur

in Oes Hokkie

 AGENDA

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Jaarverslag 2018 secretaris
 4. Financieel verslag 2018 en begroting 2019
 5. Verslag kascommissie
 6. Benoeming Kascommissie 2019 (2 pers. + 1 reserve)
 7. Bestuur
 • Aftredend en niet herkiesbaar
 • Ben Brockman
 • Nieuw bestuurslid: Kees Pomp

Vacature(s). Kandidaten kunnen zich tot een uur voor de vergadering melden bij de voorzitter of secretaris.

 1. Rondvraag en wat verder ter tafel komt
 2. Sluiting

Het verslag van de secretaris kan ter voorbereiding worden bekeken:
Jaarverslag van de secretaris over 2018
De stukken en het financieel jaarverslag liggen vanzelfsprekend tijdens de vergadering ter inzage.