Notulen jaarverslag 2015

Verslag jaarvergadering donateurs UDIK 29 april 2015

Aanwezig:

Bestuur: Goos Drent, Ben Brockman, Johan Dol, Ronald Sueters.

Donateurs: Henny Oosterdijk, Jan van der Mark, Jantje Blokzijl, Lammie Ekkelkamp, Ginus

Ekkelkamp, Klaassien Woering

1. Opening

Johan Dol heet de aanwezige donateurs hartelijk welkom en opent de vergadering en stelt de agenda

vast.

2. Verslag donateursvergadering 2014

Henny Oosterdijk wil graag weten hoe het staat met haar ingebrachte punt van vorig jaar inzake de

activiteitencommissie, hergroepering activiteiten en opzetten van dorpsbrede vrijwilligerspoule. Dit

met als doel om een steviger fundament te creëren voor het Dorpshuis. Johan geeft aan dat we bezig

zijn een evenementencommissie op te starten en in overleg zijn met Dorpsbelang.

3. Ingekomen stukken en mededelingen

Geen ingekomen stukken en mededelingen

4. Jaarverslag 2014 secretaris

Geen op- of aanmerkingen

Ouderensoos zaterdagmiddag 25 april, middag was goed geslaagd, ook dankzij de bediening, er

waren zo’n 48 personen. Ze waren ook erg enthousiast over gebouw.

5. Financieel verslag en toelichting penningmeester

Vragen of opmerkingen

Wat wordt bedoeld met Onderhoud speelweide. De speelweide is het grasveld, dit wordt

onderhouden/gemaaid door Wedeka.

Waarom staat er bij begroting: Bestuur nieuw beleid, niets genoemd. Dit komt omdat nog niet

duidelijk is hoeveel inkomsten we kunnen verwachten, hier is nog geen inschatting voor te maken.

Wel huur de plaatselijke rijschoolhouder elke maandag de bestuurskamer en is er een aanvraag voor

verhuur door iemand die yogales wil gaan geven.

De kosten voor verbouwing zijn grotendeels bekostigd met gekregen geld van de gemeente en overig

verkregen subsidies.

De Penningmeester, Ben Brockman, geeft uitleg over de gemaakte kosten en inkomsten en legt uit

dat hij een boekjaar aanhoudt van 1 januari tot 31 december, dit in tegenstelling tot Ria die van april

tot april aanhield ivm donateursvergadering.

Verder geen vragen meer. Financieel verslag goedgekeurd.

6. Bestuursverkiezing:

Aftredend en niet herkiesbaar: Jaap van der Waals, Marcel van Klinken

Ronald Sueters worden benoemd als bestuurslid. Er zijn geen tegenkandidaten.

7. Oes Hokkie als dorpshuis

We zijn druk bezig met evenementencommissie. Input uit het dorp zal welkom zijn, ideeën noem

maar op.

Ook zullen we proberen om meer evenementen hiernaartoe te halen. Ook mensen van buitenaf en

mogen Dorpshuis huren.

Prijzen verhuur worden gevraagd. Ben benoemt deze.

We geven aan nu nog geen prijsverhoging voor drinken door te voeren, maar wellicht zal dit in de

toekomst wel gebeuren. Er wordt veel weggegooid, daarom worden er al literflessen gekocht en

blikjes cola light. Hier gaan we over nadenken

Gienus vraagt of er tijdens prive feestje wel sterke drank geschonken worden. Dit mag wel, maar

tijdens activiteit van Udik absoluut niet

Mensen die achter de bar staan moeten een cursus via internet volgen.

8. Rondvraag en wat verder ter tafel komt

Gienus wil het bestuur en de vrijwilligers bedanken voor hun inzet en geweldige resultaat.

9. Sluiting

Johan sluit de vergadering om 21.10 uur en bedankt de aanwezige donateurs.