notulen jaarvergadering

Verslag jaarvergadering donateurs UDIK 18 april 2016

Aanwezig:

Bestuur: Goos Drent, Ben Brockman, Johan Dol, Ronald Sueters.

Donateurs: Jantje Blokzijl, Ginus Ekkelkamp, Klaassien Woering, Kees Pomp, Inge vd Bosch, Janneke

de Graaf

1. Opening

Johan Dol heet de aanwezige donateurs hartelijk welkom en opent de vergadering en stelt de agenda

vast.

2. Ingekomen stukken en mededelingen

Geen ingekomen stukken wel mededelingen

– Inge vraagt; Waarom brunch gelijktijdig is met In’t Gras. Er is met veel dingen rekening

gehouden en deze datum kwam er als beste uit.

– Inge heeft tijdens opening geopperd om maandelijks een warme maaltijd te organiseren voor

ouderen. Ze wil graag weten of hier wat mee is gedaan. Dit is meegenomen in

activiteitencommissie en zij gaan hier naar kijken. Activiteitencommissie is bezig met allerlei

activiteiten maar kan niet alles tegelijk opzetten.

– Worden er ook kinderactiviteiten georganiseerd; filmmiddag en kinderworkshop schilderen,

helaas geen animo. Beide wordt nog wel opnieuw geprobeerd.

3. Verslag donateursvergadering 2015

De vraag wordt gesteld waarom er geen huurprijzen vermeld staan in het verslag. Uitgelegd dat dit

voor particulieren wel/geen donateur, bedrijven, dagdelen etc verschillend is. Exacte prijzen zijn op

te vragen via udik@live.nl of bellen met Ben.

4. Jaarverslag 2015 secretaris

Geen op- of aanmerkingen

5. Financieel verslag en toelichting penningmeester

Vragen of opmerkingen

– Vraag over kosten speelweide, uitgelegd dat dit kosten voor grasmaaien zijn.

– Bloemschikken; wordt dit nog weer georganiseerd. Er was geen animo dus is niet door

gegaan. Inge vraagt of dit wellicht door iemand anders gegeven kan worden een andere

cursusleidster.

– Energie; waarom kosten gelijk blijven. Vaker verhuurd, na dit jaar kan je pas echt zien wat de

energiekosten zijn na verbouwing.

Verder geen vragen meer. Financieel verslag goedgekeurd.

Compliment voor Ben voor duidelijke opzet

Ben geeft aan dat we vanaf 2020 weer subsidie zullen ontvangen van gemeente (als de subsidie er

dan nog is)

6. Kascommissie

Vanuit het bestuur zouden we graag een kascommissie willen;

Kees Pomp geeft aan dit wel te willen doen. We zijn dan nog 2 nodig. Hier zullen we actief

naar zoeken.

7. Bestuursverkiezing:

Aftredend en herkiesbaar: Ben Brockman

Ben wordt benoemd.

8. Rondvraag en wat verder ter tafel komt

Kees: Wie zitten er in de activiteitencommissie: Ina Zoeteman, Tineke van Wijk, Floor van Veen,

Maaike Stam, Leo en Lesley Haandrikman, Janneke de Graaf en Esther Waindrich, vanuit Udikbestuur

Johan Dol en Janine Arends

Voor activiteitencommissie zouden we nog wel graag wat oudere mensen erbij willen.

9. Sluiting

Johan sluit de vergadering om 20.10 uur en bedankt de aanwezige donateurs.