agenda jaarverslag

Donateursvergadering 2016
Van stichting UDIK maandag 18 april 2016 om 19.00 uur
in Oes Hokkie

AGENDA
1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Verslag donateursvergadering 2015

4. Jaarverslag 2015 secretaris
5. Financieel verslag 2015 en toelichting penningmeester
6. Benoeming Kascommissie 2017
7. Bestuur
Aftredend en herkiesbaar Ben Brockman
2 vacatures. Kandidaten kunnen zich tot een uur voor de vergadering melden bij de voorzitter of secretaris.
8. Rondvraag en wat verder ter tafel komt
9. Sluiting

Het verslag van de jaarvergadering 2015 en het verslag van de secretaris kunnen ter voorbereiding worden bekeken via onze site: www.udik.nl Deze stukken en het financieel jaarverslag liggen vanzelfsprekend tijdens de vergadering ter inzage.